Veiligheid & Privacy

U bezoekt een Dildo-kopen.nl die deel uitmaakt van het online netwerk van sexshop Desire, een van de grootste online sexshops, met leidende marktposities in o.a. erotiek webwinkels, blogs en overige on- en offline media.

Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van sexshop Desire en haar dochtermaatschappijen tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

Bij het gebruik van de diensten van Dildo-kopen.nl kan door Dildo-kopen.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. Dildo-kopen.nl vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Dildo-kopen.nl houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, alsmede aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Wanneer u een dienst neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Dildo-kopen.nl, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Dildo-kopen.nl.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Dildo-kopen.nl, kan Dildo-kopen.nl aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Dildo-kopen.nl. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dildo-kopen.nl van Vierackerlaan 22, 6981 HW te Doesburg.

Dildo-kopen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Dildo-kopen.nl of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Dildo-kopen.nl; indien u dat op prijs stelt;
 • u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • u gerichte advertenties te tonen (door het verkopen van beschikbare advertentieruimte aan derden); zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Dildo-kopen.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft. Dildo-kopen.nlkan uw persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan Dildo-kopen.nl probeert uw interesses in te schatten. Advertenties die door Dildo-kopen.nl (dan wel door derden) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op uw profiel;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op Dildo-kopen.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Dildo-kopen.nl die deze Cookie- en Privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Dildo-kopen.nl producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Dildo-kopen.nl producten en/of diensten. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten.

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Dildo-kopen.nl -concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Dildo-kopen.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Dildo-kopen.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Dildo-kopen.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Dildo-kopen.nl uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Dildo-kopen.nl ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Dildo-kopen.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Indien u via een digitale dienst van Dildo-kopen.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze derde te raadplegen. Voor digitale diensten van Dildo-kopen.nl waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Dildo-kopen.nl de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Cookie- en Privacyverklaring.

Dildo-kopen.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Dildo-kopen.nl Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Dildo-kopen.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Dildo-kopen.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Dildo-kopen.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Dildo-kopen.nl

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Dildo-kopen.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten of diensten van Dildo-kopen.nl of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Dildo-kopen.nl
T.a.v. Klantregistratie
van Vierackerlaan 22
6981 HW Doesburg

U kunt ook een e-mail sturen naar info@dildo-kopen.nl

Bij het gebruik van de diensten van Dildo-kopen.nl kan door Dildo-kopen.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.

Doeleinden gebruik cookies Dildo-kopen.nl
Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Dildo-kopen.nl gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

om het navigeren en het inloggen op de websites en mobiele apps van Dildo-kopen.nl te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites en mobiele apps van Dildo-kopen.nl te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
statistische doeleinden: om het gebruik van de Dildo-kopen.nl websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Dildo-kopen.nl weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn. (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) advertenties op de websites (en mobiele apps) die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.
(met uw toestemming) voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites. Voorbeeld: als u geregeld op www.dildo-kopen.nl komt wordt er van uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in erotiek.

Derde partijen presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites. Deze derde partijen plaatsen in opdracht van ons cookies. Deze derde partijen treden op in de rol van bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij Dildo-kopen.nl (of een van de groepsmaatschappijen) de verantwoordelijke is.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd dat zij de gegevens verzamelt aan de hand van cookies geplaatst via onze websites en mobiele apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van Dildo-kopen.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website en mobiele apps gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

Dildo-kopen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 oktober 2019

Vragen? Neem contact op met de klantenservice

Open direct de live chat met een medewerker

Start de chat

Dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 23.00 uur: Telefoonnummer +31 (0) 85 130 54 72